A� na dno

aneb
ctyriadvacetihodinovka v behu, chuzi a plazen�

je akce inspirovan� rychl�mi presuny indi�nu a propaguj�c� pohyb vlastn� silou,
akci por�d� Centrum ekologick� v�chovy Zvonecek ve spolupr�ci se ZO CSOP 29/04 Kul��ek
Akce je pova�ov�na za oslavu pohybu, ne za z�vod.


Stalo se ji� pravidlem, �e se v polovine z�r� sch�zej� lid� ze v�ech koutu Cesk� republiky, aby se z�castnili extr�mn� akce, kterou spolecne por�daj� Centrum ekologick� v�chovy Zvonecek z Vran�ho nad Vltavou a ZO CSOP 29/04 Kul��ek z Rokycan. A� na dno je akce, ve kter� si ka�d� mu�e vyzkou�et nejen to, jak je na tom fyzicky, ale i to, jak� je jeho psychick� odolnost. C�lem je toti� urazit (uj�t, ubehnout, uplazit,.. ) behem 24 hodin co nejv�ce kilometru na predem vyznacen�ch a zmeren�ch okruz�ch. Predstavy v�ech z�castnen�ch jsou vet�inou velmi vysok�, casto jsou v�ak brzy nahrazeny f�z� zklam�n� - nevydr�� telo, casteji v�ak hlava - tou�� to vzd�t, zduvodnuje zbytku tela, proc u� nejde udelat ani krok, hlava se pln� predstavami, jak by bylo kr�sn� si sednout nebo si lehnout do spac�ku - m�lokdo tomu odol�. A pr�ve v tomto je smysl ctyriadvacetihodinovky - ka�d� si mu�e zkusit, jak dovede svoji lenost a civilizacn� n�vyky ovl�dat.

11. rocn�k akce A� NA DNO - Vran� nad Vltavou + okol� - 14. - 16. 9. 2007

Jeden�ct� ro�n�k akce se konal ve dnech 14.-15.9.2007 op�t ve Vran�m nad Vltavou (kde bylo v�are�lu CEV Zvone�ek epicentrum) a v�okol� (kam vedly jednotliv� nab�zen� trasy). Tento ro�n�k byl spojen s�n�kolika rekordy � v�pozitivn�m i v�negativn�m smyslu. Jako nejv�t�� negativum je nutno pova�ovat n�zkou ��ast (hlavn� v�mu�sk� kategorii), ale za to si mohou po�adatel� sami � pozdn� a nekvalitn� propagac� akce, pozdn�m zad�n�m �daj� z�10.ro�n�ku a nov�ch propozic na webovou str�nku akce. Je tu d�vod pro rozs�hl� zamy�len�.

Mnohem p��jemn�j�� je pohled na v�sledkovou listinu � hlavn� v��ensk� kategorii. �eny a d�vky se doslova p�ekon�valy a v�sledkem byl rekordn� po�et stovka�ek � zat�m nikdy v�minulosti nedos�hly magick� stovkov� hranice 4 �eny v�jednom ro�n�ku � a� letos. Dv� z�nich dokonce p�ekonaly celkov� rekord a posunuly hranici zase o v�ce ne� kilometr d�l. A to se je�t� na posledn� chv�li nemohly z��astnit dv� kvalitn� chodkyn�, kter� by jist� tak� atakovaly stovkovou hranici.

V�mu�sk� hranici p�ekonal hranici 100 km pouze jeden ��astn�k, lo�sk� a p�edlo�sk� v�t�z Michal Marek z�Plzn�, kter� m�l t�� ambice tuto hranici poko�it, musel tentokr�t p�ed�asn� opustit startovn� pole kv�li hlubok�m a krvav�m puch���m na zadn�ch tlapk�ch. Jeden z���astn�k� p�ed startem avizoval pokus o�metu 150 km, ale v�pr�b�hu akce nakonec sv� sny zredukoval zhruba na t�etinu. Bojovat s�kilometry nen� toti� nic jednoduch�ho, na�imi soupe�i se mohou velmi snadno st�t i na�e vlastn� psychika a fyzick� kondice � a pak se dno objevuje ne�ekan� brzy.

Ji� nyn� je mo�no za��t tr�novat na p���t� ro�n�k � na p��n� prakticky v�ech ��astn�k� term�n z�stane p�ibli�n� stejn� jako letos � polovina z���. Tak se p�ipravujte a my se na v�s u� nyn� t���me.

Za po�adatele Honza Vrti�ka10.rocn�k - Vran� nad Vltavou + okol� - 8. - 10. 9. 2006

Leto�n�, ji� jubilejn� 10.ro�n�k, se konal za pomern� p��zniv�ch klimatick�ch podm�nek op�t ve Vran�m nad Vltavou, jako z�kladna op�t slou�ily prostory CEV Zvone�ek. Pro ��astn�ky byly p�ipraveny stejn� trasy jako v p�edchoz�m roce (v rozsahu 1 � cca 80 km), vet�� duraz byl kladen pouze na jejich p�ehledn�j�� zna�en�.

��ast tentokr�t nebyla velk� a ani v�kony se do historie akce moc vysoko a v�razne nezap���. Pouze 2 jednotlivci p�ekonali b�jnou hranici 100 km, pro ka�d�ho z nich to byl ji� druh� takov�to v�kon. Michal Marek obh�jil sv� prvn� m�sto z p�edchoz�ho ro�n�ku, v �en�ch zase excelovala Po�tolka � Jindra Nov�kov�, kter� p�ekonala i v�kon nejlep��ch mu�� a v souhrnu v�ech na�lapan�ch kilometru se dostala do �ela �ensk� ��sti statistick�ch tabulek, kdy� jako druh� jedinec u�la dohromady v�ce ne� 500 km.

Jan Vrti�ka

9. rocn�k - Vran� nad Vltavou 16. - 18.9. 2005

V��en� pr�tel�,

dev�t� rocn�k akce A� NA DNO je ji� za n�mi a je cas na hodnocen� a zverejnen� v�sledku. Jak to v�echno dopadlo? Na leto�n� rocn�k prijelo, bohu�el, velmi m�lo lid�. Mysl�me si, �e duvodem mu�e b�t pomerne nepr�zniv� pocas�, kter� panovalo v dobe akce, co� pro mnoh� nebylo zrovna pr�jemn�. Dal�� duvod je, �e vet�ina st�l�ch pr�znivcu ctyriadvacetihodinovky (Kajky z Hostivic, Brontosauri z Rokycan, Dr�cata z Blatn�, Ginkgo z Prahy) mela bohu�el jin� program, a tak se akce nez�castnili. Treba pr��te.

Neco m�lo ke statistik�m: na dev�t�m rocn�ku akce A� NA DNO startovalo 39 nad�encu z toho 17 �en, 21 mu�u a jeden pes. V�ichni �castn�ci celkem u�li 2735,38 Km a prumer tedy cin� na jednoho 70,14 Km.

Tento rocn�k, i pres m�lo z�jemcu a nepr�zniv� pocas�, hodnot�me vcelku pozitivne u� jen proto, �e akce probehla. Pokud m�te k leto�n�mu rocn�ku jak�koliv pripom�nky, n�vrhy, n�mety, podnety pro pr��t� rocn�ky, napi�te n�m a pokus�me se V�m vyhovet. Pokud m�te fotografie, o kter� byste se chteli podelit, po�lete n�m je. Na n�sleduj�c�ch odkazech V�m uk��eme ruzn� v�sledky, kter� se t�kaj� akce.

Za organizacn� t�m Petr �page Janecek

8. rocn�k - Vran� nad Vltavou - 10. - 12.9.2004

Zat�m posledn� A� na dno se konalo ve Vran�m a por�daj�c� Nezmar Honza jej videl takto:

Leto�n� 8.rocn�k se vr�til do tech m�st, ve kter�ch cel� akce v roce 1997 zac�nala. Hlavn�m poradatelem se stalo Centrum ekologick� v�chovy Zvonecek a pr�ve v prostor�ch tohoto Centra z�skali �castn�ci akce z�zem�.

Pocas� celkem pr�lo, i kdy� se d� nam�tnout, �e v noci nemusela b�t takov� zima a ve dne zase takov� horko. To ov�em nemohlo naru�it pr�jemnou atmosf�ru. Celkem 56 borcu z ruzn�ch m�st Cesk� republiky (napr. Trebon, Mlad� Boleslav, Rakovn�k, Blatn�, Hostivice, Plzen, Praha, �) se sjelo v p�tecn�ch odpoledn�ch hodin�ch, aby se stacilo pripravit na z�ludnosti pr��t�ch 24 hodin. Poradatel� pripravili celkem 17 tras s ruznou d�lkou (0,4 km - cca 80 km), povrchem, obt��nost� danou prev��en�m, a tak bylo nutno hodne prem��let kam, kdy a jak. Velkou v�hodou bylo to, �e pl�nky tras byly um�steny i se strucn�m popisem na webu, tak�e ka�d� si mohl v�e predem nastudovat.

Poc�tecn� obavy nekter�ch �castn�ku z n�rocnosti tras se vubec nepotvrdily. Naopak vet�ina dosa�en�ch v�konu svedc� o tom, �e ter�ny chodcum i be�cum sedly. Prumern� pocet nachozen�ch kilometru i jednotliv� v�kony podporily hlavn� my�lenky cel� akce - oslavit chuzi a beh jako k pr�rode a k �ivotn�mu prostred� �etrn� druhy dopravy i umo�nit �castn�kum vyzkou�et fyzickou i psychickou odolnost.

Tu nejvy��� odolnost a pripravenost letos prok�zali: Ale� F�fa Kocvara z Ginkga Praha a Cec�lie Malkovsk� ze stejn�ho odd�lu. Ale� za 24 hodin zvl�dl 124 km a zaradil se v historick�ch tabulk�ch cel� akce na 4.m�sto, Cec�lie urazila 118,01 km a v cele historick�ch tabulek vystr�dala lonskou v�tezku.7. rocn�k - Volduchy - 12. - 14.9.2003

Nejv�ce o prubehu reknou ofici�ln� V�sledky, ale presto alespon ve zkratce zm�n�m prubeh posledn� ctyriadvacetihodinovky: Prijelo docela hodne lid�, celkem n�s bylo asi 100 a z mnoha m�st se pri staven� stanu oz�valo: my jsme tu prvne. Ho�i a mu�i letos zklamali, byli jen 2 v�kony nad 100 km, nejlep�� byl Honza Skal�k (z trebonsk�ch MOP�ku Volavky), kter� pri sv� prvn� �casti u�el 111 kilometru. V�em hochum uk�zala zac je toho loket Hanka - Plaz�k (b�val� skautsk� vedouc� z Prahy, pr�telkyne Jardy S�brta a hlavne moc fajn d�vka), kter� uplazila 113 kilometru a opet o dost posunula �ensk� rekord.

�tafeta byla poprv� a 7 lid� (Jarda S�brt, Ale� Kocvara, Bob Marvan, Milan Mar��lek, Radek Borovicka, Lucka Neubauerov� a Ondra Chaloupka) si zapsalo rekord ve v��i 267 kilometru. Je to ustavuj�c� v�kon, a tak bude pr��te co prekon�vat. (Do tabulky souhrnn�ch km se �castn�ci �tafety podelili o zdolane kilometry rovn�m d�lem.)V�sledky predchoz�ch rocn�ku


Pravidelne se �castn�c� kolektivy

Svetov� rekordy, kter� vytvoril rek Yannis Kouros
  • 24hod. - 303,506 km
  • 48hod. - 452,8 km
  • 144 hod (6 dni) - 1022,5 (tj.177,4 km denne v prumeru)
  • Spartathlon 246 km (ale s neskutecn�m prev��en�m a diskvalifikac� za nedodr�en� limitu na trati) 20:25 hod. (viz http://spartathlon.webvista.net/ )

Dal�� kolektivy spojen� se 24-hodinovkou

MOP je zkratka pro kolektivy Mlad�ch ochr�ncu pr�rody CSOP, v�ce o cinnosti det� a ml�de�e v Cesk�m svazu ochr�ncu pr�rody se mu�ete dozvedet na str�nk�ch Sdru�en� Mlad�ch ochr�ncu pr�rody CSOP..


Tak co, prijedete?

11. rocn�k probehne ve Vran�m nad Vltavou v term�nu 14. - 16. 9. 2007!

Akce je otevren� v�em z�jemcum, mu�ete prijet i kdy� nejste cleny Cesk�ho svazu ochr�ncu pr�rody.


Bli��� informace kdykoliv poskytnou
Honza Vrti�ka (Nezmari Vran� n. Vlt. - CSOP Zvonecek)
Dan �atra (Brontosaurus Rokycany - CSOP Kul��ek)
Petr �page Janecek (Nezmari Vran� n. Vlt. - CSOP Zvonecek)

Str�nky vytvoril a od prosince 2002 do r�jna 2004 doplnoval a aktualizoval Michal Bl�ha (Vlcata Blatn� - CSOP Horec)
Posledn� �prava - Cmelda (MOP Dobromysl Praha - ZO CSOP Zvonecek Vran�)
Posledn� aktualizace techto str�nek na www.sweb.cz/aznadno : 8:51:20 5.9.2007


Pocet n�v�tev od 27.12.2002
poc�tadlo